Conditions / 条件

Voorwaarden


Algemene voorwaarden Intimex Company

   

1. Toepassingsgebied


Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die de overeenkomst tussen Intimex Company en de klant, zijnde degene die bij Intimex Company een boeking uitvoert, beheersen (zoals o.m. in voorkomend geval de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling), zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst tussen Intimex Company en de klant, en dit met uitsluiting van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant.


2. Informatie


De klant erkent de hierna volgende informatie schriftelijk van Intimex Company te hebben verkregen, voordat het contract met Intimex Company werd afgesloten:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit dienen bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;

b) de informatie met betrekking tot het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering ;

c) alle overige wettelijk voorziene inlichtingen die voorafgaand aan de sluiting van het contract dienen meegedeeld te worden aan de reiziger.


Alle informatie is onder voorbehoud en voor onaangekondigde wijzigingen vatbaar. Voor absolute zekerheid, raadpleeg de Ambassade/Consulaat van het land.


De reiziger moet Intimex Company alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Intimex Company, mogen die kosten in rekening worden gebracht.


3. Totstandkoming van de overeenkomst


De overeenkomst tussen Intimex Company en de klant komt tot stand van zodra de klant het boekingsproces heeft doorlopen en vanwege Intimex Company een bevestiging heeft ontvangen van de door hem/haar verrichte boeking. Reserveringen zijn pas gegarandeerd als de boeking bevestigd is door Intimex Company en integraal betaald is door de klant.


De persoon die de reservering maakt, dient 18 jaar of ouder te zijn.


Op alle reizen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing.


Voor reizen naar de Verenigde Staten van Amerika gelden specifieke voorwaarden.

Per 12 januari 2009 zijn alle reizigers onder het Visa Waiver Programma verplicht een elektronische reistoestemming te krijgen voordat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten van Amerika. De informatie met betrekking tot de voorwaarden kunnen nagelezen worden op http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/. De aanvraag kan online ingediend worden op de website van ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov.


4. Verzakingsrecht


Intimex Company wijst erop dat de klant niet beschikt over een recht om van de aankoop af te zien. 


5. Prijs en betaling


De vermelde prijs is enkel geldig voor de vermelde vlucht, i.e. de vermelde reisroute en reisdata; wijzigingen in reisroute en/of reisdata kunnen derhalve een wijziging in de prijs met zich meebrengen. De vermelde prijs is daarenboven enkel geldig op het ogenblik van de boeking; prijswijzigingen kunnen derhalve eveneens voorkomen in functie van het ogenblik van boeking en dit ingevolge de bezetting van de vermelde vlucht.

De prijzen zijn enkel van toepassing op het vervoer vanaf de luchthaven van vertrek tot aan de luchthaven van aankomst. Het vervoer over de weg tussen luchthavens en tussen een luchthaven en een stadsterminal is niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven.


Bij gebreke aan tijdige betaling van de klant, de reservering verder niet afgehandeld worden. komt de reservering te vervallen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook opzichtens Intimex Company.


Nadat de boeking aan de klant bevestigd is, dient de totale reissom binnen 5 dagen betaald te worden. Elke factuur die niet binnen de 5 dagen na factuurdatum voldaan is, wordt met een intrest van 12% per jaar verhoogd.


De in het contract overeengekomen prijs kan worden verhoogd of verlaagd, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in de op de reis toegepaste wisselkoersen, de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten, toeslagen van vervoersmaatschappijen, de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen, hoteltaksen,....


Intimex Company stelt de klant voor aanvang van de reis schriftelijk, hetzij per gewone post hetzij per email op het emailadres dat door de klant is opgegeven bij de boeking, in kennis van een gebeurlijke prijswijziging. Ingeval de prijs verhoogd wordt en het bij te betalen bedrag niet door Intimex Company wordt ontvangen binnen de 24 uur nadat de klant in kennis gesteld werd van de prijsverhoging, komt de reservering te vervallen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook opzichtens Intimex Company.


6. Dienstregeling


De vluchturen, vluchtnummers en vluchtrouten die bij boeking worden meegedeeld aan de klant zijn steeds onder voorbehoud. Zij worden niet gegarandeerd door Intimex Company en kunnen derhalve veranderen.  Intimex Company zal zich inspannen de klant tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in vluchturen, vluchtrouten en vluchtnummers. Deze communicatie geschiedt uitsluitend op één van de telefoonnummers of op één van de emailadressen die door de klant bij boeking wordt opgegeven. Intimex Company kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het gebeurlijk niet of niet tijdig overmaken of door de klant ontvangen van de door Intimex Company verzonden emails waarbij wijzigingen inzake vluchturen, vluchtnummers en/of vluchtrouten worden meegedeeld. Veranderingen in vluchturen, vluchtnummers en/of vluchtrouten kunnen nooit aanleiding geven tot enige vergoeding van welke aard ook door Intimex Company.


7. Overdraagbaarheid van de boeking en andere wijzigingen door de klant


Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de overdracht van de boeking uitgesloten. Bij uitdrukkelijke toestemming van Intimex Company tot overdracht, zullen de overdragende reiziger en de overnemer hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.


Vraagt de klant om een andere wijziging dan de in het vorige lid vermelde overdracht, dan zijn de daardoor veroorzaakte wijzigingskosten door de klant verschuldigd aan Intimex Company. Deze wijzigingskosten betreffen onder meer, doch niet beperkend, een forfaitaire administratiekost van 50 EUR per ticket.


De naam van iedere reiziger moet exact overeenstemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt vermeld. In geval de reiziger met een ticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de reservering op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, moet dit gemeld worden aan het Intimex Company. Intimex Company kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.


8. Annulatie


Algemeen


De klant kan ten allen tijde een uitgevoerde boeking annuleren.

Aan elke annulatie zijn kosten verbonden die ten laste komen van de klant. Naast de door de luchtvaartmaatschappij in rekening gebrachte annulatiekosten, zijn dit onder meer doch niet beperkend de administratiekosten die Intimex Company in rekening brengt voor het uitvoeren van de annulatie en dewelke forfaitair begroot zijn op 50 EUR per ticket. 

Wanneer de klant een annulateringsverzekering heeft afgesloten en de reden van annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, betaalt de klant aan Intimex Company sowieso de hierboven vermelde administratiekosten alsook uiteraard de premie voor de afgesloten annuleringsverzekering.

De additionele kosten die bij het maken van de reservering in rekening zijn gebracht, worden in geen geval terugbetaald.

Het terug te betalen bedrag wordt aan de klant overgemaakt door de verzekeringsmaatschappij.

Wanneer de klant annuleert doch geen annuleringsverzekering heeft afgesloten en/of de reden van annuleren niet onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, kan de klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling.

De annulatie kan uitsluitend doorgegeven worden door degene die de boeking heeft gemaakt, de klant.

Annulaties die na de normale kantoortijden worden doorgegeven, worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.


Naast de hierboven vermelde algemene bepalingen m.b.t. alle annulaties, gelden voor de annulatie van lijndienstvluchten, cruisevakanties en hotelboekingen bijkomend nog de volgende bepalingen.


Annulatie van lijndienstvluchten


Elke annulatie voor een lijndienstticket dient schriftelijk aangevraagd te worden bij Intimex Company. Pas wanneer de klant akkoord is gegaan met alle aan de annulering verbonden kosten, kan het ticket geannuleerd worden. Het terug te betalen bedrag wordt aan de klant overgemaakt, zodra dit bedrag door Intimex Company is ontvangen; dit duurt gemiddeld 2-3 weken, maar kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden).  Het ticket dient altijd binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter terugbetaling te zijn ingediend door de klant, anders is het ticket verlopen en kan geen enkele terugbetaling meer plaatsvinden.

Er vindt geen terugbetaling plaats wanneer de luchtvaartmaatschappij haar vluchten annuleert of het vluchtschema wijzigt. Uitzonderingen worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald, Intimex Company kan hierin bemiddelen, maar kan hiervoor kosten in rekening brengen die door de klant verschuldigd zijn.


Cruisevakantie


Voor het annuleren van de cruisevakantie dient de klant schriftelijk de aanvraag tot annulatie in te dienen bij Intimex Company. De kosten die van toepassing zijn op deze annulatie zijn terug te vinden bij de informatie in de boekingsbevestiging van de cruisevakantie die de klant ontvangt.  Voor het uitvoeren van de annulatie brengt Intimex Company een forfaitaire administratiekost van 50 EUR in rekening, dewelke terug te vinden is in de informatie die de klant ontvangt bij zijn/haar boekingsbevestiging. Wordt geen annulatie gevraagd door de klant doch een wijziging, dan zijn alleszins voor het doorvoeren van deze wijziging administratiekosten verschuldigd aan Intimex Company, dewelke forfaitair bepaald zijn op 25 EUR.


Hotelboekingen


Voor het annuleren van een hotelboeking dient de klant schriftelijk de annulatie aan te vragen bij Intimex Company. De annulatie wordt dan verwerkt conform de voorwaarden zoals vermeld worden op de boekingsbevestiging die de klant ontvangen heeft.  Wordt geen annulatie gevraagd door de klant doch een wijziging, dan zijn alleszins voor het doorvoeren van deze wijziging administratiekosten verschuldigd aan Intimex Company, dewelke forfaitair bepaald zijn op 25 EUR.


9. Aansprakelijkheid van Intimex Company


Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen en de uitsluitingen van aansprakelijkheid daarin voorzien, kan Intimex Company, wanneer zij optreedt in de hoedanigheid van reisbemiddelaar in de zin van de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, niet aansprakelijk gesteld worden door de klant voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering of voor de slechte uitvoering van de reis of van de vlucht om redenen, van welke aard ook, die, direct of indirect, toe te schrijven zijn aan de reisorganisator of de luchtvaartmaatschappij.


10. Disclaimer


De klant erkent en verklaart, door de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, tevens de disclaimer, vermeld op de website www.eurasian.be te aanvaarden.


11. Klachtenregeling – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank


Indien de klant een klacht heeft, dient hij/zij deze zo snel mogelijk per email op info@eurasian.be of per aangetekend schrijven op de vennootschapszetel van Intimex Company te melden. Binnen 14 dagen ontvangt de klant een ontvangstbevestiging van Intimex Company en wordt hij/zij geïnformeerd over het verdere gevolg dat aan de klacht gegeven zal worden.  Elke klacht dient alleszins binnen 1 maand na het einde van de reis/het desbetreffende vervoer meegedeeld te worden aan Intimex Company. Deze termijn is een vervaltermijn ; niet-naleving ervan leidt tot het verval van elk vorderingsrecht.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klant en/of van Intimex Company wordt opgelost, dan heeft elke partij de keuze om hetzij een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen (de vzw Geschillencommissie Reizen en haar secretariaat zijn gevestigd in 1000 Brussel, p/a Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel; tel. : 02/277.62.15 ; fax : 02/277.91.00), hetzij een procedure voor de burgerlijke rechtbank in te stellen.


De arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen wordt geregeld door het Geschillenreglement van de Geschillencommissie Reizen, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

Ingeval één der partijen opteert voor een procedure voor de burgerlijke rechtbank, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Intimex Company en de klant, onverminderd het recht van Intimex Company om geschillen aanhangig te maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de klant zijn/haar woonplaats of vennootschapszetel heeft.


Alle overeenkomsten tussen Intimex Company en de klant worden beheerst door het Belgische recht.Copyright © 2012. All Rights Re served. License N° 221100. Conditions (Dutch).

Eurasian Travels is a Trademark of Intimex Company CVBA.